Archyvas

Kategorijos ‘Testai ir užduotys 11- 12 klasėms’ archyvas

Citatų skyryba

2012.03.02 Komentarų: 0

Citatų skyryba

1. Citatos išskiriamos kabutėmis. Jei cituojamas visas sakinys, taškas rašomas prieš kabutes: Sakinys: „Citata.“ Jei cituojama tik dalis sakinio, kablelis rašomas po kabučių: Sakinys „citata“, sakinys.

 

1.1. Kai citatą sudaro atskiras sakinys ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, o citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje; ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa, pvz.:

Dar Aristotelis rašė: „Retorika apima visas žmogaus gyvenimo sritis.“

Apie perdėtą kuklumą pasakyta taip: „Jei esi nekompetentingas ar nepasiruošęs, kaip sakaisi, kam eini kalbėti? O jei tas netiesa, kam pradėti savo kalbą melu?“

1.2. Po citatų esantys ir į jas įsiterpę autoriaus žodžiai rašomi taip kaip autoriaus žodžiai prie tiesioginės kalbos, pvz.:

„Ar visuomet vaizdingas žodis geriau už neutralų?“ – svarstydamas žodžių vartosenos tikslingumą klausia J. Pikčilingis. „Stinga išraiškos priemonės, vartok tarmybę“, – sakė Rygiškių Jonas.

„Pareina namo, – toliau rašo skaitytoja, – ir prasėdi visą laiką prie televizoriaus.“

2. Cituojamas eiliuotos kalbos posmas rašomas nauja pastraipa ir be kabučių arba su kabutėmis toje pačioje eilutėje (eilučių ir posmų pabaiga žymima pasviraisiais brūkšniais), pvz.:

Miškinio kūryboje plazda gyva žodžių dvasia, atklydusi iš liaudies dainų:

Kur miškeliai, pakvipę sakais,

Kur takeliai takai,

Skersai išilgai išminti…

Eilėraštyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia kontekstą: „Ar tai tu, ar maža kregždutė, / Ant pavasario delno nutūpus, / Sučiauškėjai linksma, lengvutė – / Nuskridai, pamojus sparnais.

3. Citata, sudaranti autoriaus sakinio dalį, rašoma toje pačioje eilutėje ir pradedama mažąja raide (jei cituojamas visas sakinys – didžiąja raide) arba išskiriama skliausteliuose, pvz.:

Pasakymas „patraukti kaltinamuoju“, vartojamas Baudžiamojo proceso kodekse, vertinamas kaip specifinis teisės kalbos pasakymas. Apie švietimo įstaigų pavadinimus taisyklių 1 punkte pasakyta, kad „juose reikia vengti nebūtinos informacijos“. Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „visi esame viena duona ir vienas kūnas“.

V. Mykolaičio-Putino poemos „Vergas“ žmogus begalinėje gamtos viešpa­tijoje jaučiasi laisvas („Kur einu – visur atverti vartų vartai…“) ir nelaisvas („Bet išeit į plačią laisvę negaliu“).

Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapumą liudijančių me­taforų: minima „blyški laikinumo skara“, neretai prieš žmogų iškyla sunkus „išnykimo kalnas“.

Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „visi esame viena duona ir vienas kūnas“.

 

Citatų skyrybos pratybos

 

1. Apsakymo __liudžiau pradžia labai paprasta __at buvo nedidelė balta katytė

2. Salomėjos Nėries lyrikoje pasauliui metamas iššūkis __r nebijau aš girioj paklysti,  Jūroj paskęsti

3. Žmogaus išdidumas gyvenimo šviesos teigimas Salomėjos Nėries lyrikoje lieka nepalaužiamas __is tiek – aš ir mirsiu šypsodamos saulei,  Ir saulė degs mano akyse

4. Didžiulė poetinė jėga sutelkta į patį klausimą  __odėl tu, žmogau, amžinas keleivi, Šioj didžiulėj žemėj vietos nerandi

5.V. Mačernio poezijoje pasaulio tvirtumas tarsi subyra

__inu ir nežinau, į kur nueisiu,

__r gyvenu, bet palaidai ir be prasmės

6. Mintyse Petras Kurmelis ir kreipiasi į motinėlę tautosakiškais žodžiais __iek ta rankelė yra prisidirbusi, kiek skatiko sukalusi

7. Skaudūs ir negailestingi Onos Duonutės žodžiai žeidžia Skirgailą jo lūpomis vėl prabyla žiaurus ir negailestingas Lietuvos valdovas  __ei tau jisai tiek patinka pažadu padovanoti jo galvą (…) __atysim kas daugiau gali tavo dievas ar Lietuvos valdovas

8. A. Bernoto kūryboje aštrėja giluminis šiandienos jutimas   __žvalgiai yra pastebėjęs V. Kukulas straipsnyje Naujus žanrus žvalgant

9. Katedros statyba  __ašo Justinas Marcinkevičius minėtoje knygo­je   __ai tarytum visos liaudies pastangos realizuoti ir išsaugoti savąjį grožio ir gėrio idealą

10. Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapumą liudijančių me­taforų minima  __lyški laikinumo skara, neretai prieš žmogų iškyla sunkus __šnykimo kalnas

11. Sakinį __ikim mudu  ištaria jauna moteris tokiam pat jaunam vyrui.

12. Maironio sakinys  __šnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,  Ir niekas manęs neminės  be galo iškalbingas rodantis gyvenimo prasmės sudėtin­gumą ir problemiškumą

13. Ch.Bukowski rašė  __š jau seniai nesuprantu žmonių kad ir kas jie būtų

14. Melas kuriame yra pusė tiesos  __ašė A. Tenisonas  yra juodžiausias iš melų

15. Elgesys – tai veidrodis kuriame visi rodome savo veidą  __astebėjo Gėtė

16. Pasakymas  __atraukti kaltinamuoju  vartojamas Baudžiamojo proceso kodekse  vertinamas kaip specifinis teisės kalbos pasakymas

17. 1993 m. birželio 22 d. Kopenhagoje Europos Vadovų Taryba pirmą kartą pareiškė, kad  __os asocijuotosios Europos šalys kurios norės galės tapti Europos Sąjungos narėmis

18. S.Nėries eilėraštyje matomas jaunystės šlovinimas

__an žadėjo žvaigždė jaunystė

__iekad negesti

19. Kartą poetas H.Radauskas visiems kritikams pareiškė  __š ne krosnis kad jus savo eilėraščiais šildyčiau

Įrašykite praleistas raides

2012.03.02 Komentarų: 0

Įrašykite praleistas raides

Perspėk tą ištsėlį, kad greičiau pasiimtų savo sutršusį kldarą iš msų kiemo. Pergsdinti galvijai blaškosi po pievą, tsosi į visas puses, gržiojasi į šeimininkus. Už netsybas grsia didžiulės baudos. Iš mslingo ir švelnus vandens čiurlenimo nakties tamsoje atrodė, kad čia turėtų būti brsta, tačiau lsti į tamsoje skuriuojantį vandenį (vis, vien) buvo baugu. Pagyrė šaunisias merginas už rūpinimsi kaimyne senute. Močiutė pasisilė išmokysnti všeliu nerti. Išgirdus tokius gsdinančius žodžius ksnis ėmė strigti gerklėje, tarsi ji būtų perdživusi. Akmenimis grstoje aikštėje stovėjo nuogstaujantys žmonės. Ten susimstęs tamsus Nevėžis kaip juosta juosia žalisias pievas. Gudrijai katei pasisekė slste praslsti į virtuvę ir palsti po stalu. Nespėta mslė ilgai nedavė ramybės vyriausjai seser. Arvydas įsiržęs tempė dviratį vežimą per ištžusią dirvą. Vėl sudzgia, suvilnja minia, po to pamažu prasisklaido ir nutpia visus Nemuno slos pakraščius. Tu neišsigsk ir gržk namo. Prie senjų miestelio kapinių stovėjo sulsusi, išblusi moteris. Laužą jau baigia užgsinti lietus. Greitai mes švsime Šv. Velykas. Nenustekite ir nenusigskite – čia gyvena tik gerai jus pažstantys. Skstantysis gali ir už šiaudo tvrtis. Kstytis įsitikins, kad jų bendrovei bankroto pavojus negrsia. Drsesnieji, išsirengę plikai, tsojo ant vejlės po pačiais sanatorijos langais, įgrso čia poilsiaujntiems žmonėms. Trnjantys rstgaliai buvo suversti ant didžiulės sšlavų krūvos. Didžiulis laukas pasksta rūke. Stumtelėtas prie tešmens, veršelis puolė godžiai žsti.

Juozo Apučio „Šunelis alksnio viršūnėje” (užduotys)

Kolegė Violeta Puzarienė dalijasi gerąja patirtimi: Juozas Aputis 2

Juozo Apučio „Erčia, kur gaivus vanduo” (užduotys)

Kolegė Violeta Puzarienė dalijasi gerąja patirtimi: Juozas Aputis1

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados (2012 m.) užduotys ir atsakymai

2012_rajono_11-12_uzduotys 2012_rajono_9-10_uzduotys 2012-kurybinis_11-12 2012-kurybinis_9-10 Atsakymai: 2012_rajono_9-10_atsakymai 2012_rajono_11-12_atsakymai

J. Biliūnas. Prometėjiškoji pasaulėvoka „Laimės žiburyje”

Prometėjiškoji pasaulėvoka „Laimės žiburyje” (skaidrės) Prometėjiškoji vaizdinija J (straipsnio ištrauka)

Testas XI klasės literatūros kursui kartoti

Kolegė Virginija Kuzmickienė dalijasi savo drauge su kolegėmis parengtu testu: testas 11 klasės literatūros kursui kartoti

Įrašyti praleistas raides (XI- XII kl.)

Kolegė Birutė Labanauskienė dalijasi gerąja patirtimi: 12 klasės moduliui

Henrikas Nagys. ,,Medžiai vėjuose”

Kolegė Dalia Čeponienė dalijasi pagalbine medžiaga literatūros pamokai: H.Nagys

Linksnių vartojimo klaidos (11- 12 kl.)

Kolegė Rita Endriukaitienė dalijasi savo ruošta medodine medžiaga: Linksniu vartojimo klaidosss LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS atsakymai