Archyvas

Kategorijos ‘Testai ir užduotys 11- 12 klasėms’ archyvas

AIDAS MARČĖNAS ( „Pašauktojo palikimas“, B. Brazdžionio šimtmečiui). Teksto suvokimas

Kolegė Andželika Aleksandravičiūtė dalijasi autorine metodine medžiaga: Marcenas -ese

Dž. Bairono „Kainas” (testas)

Kolegė Donata Jocytė dalijasi gerąja patirtimi: K A I N A S. T E S T A S

Popbanda kultūros laukuose (Pastraipos kūrimas III g kl.)

Kolegė Donata Jocytė dalijasi gerąja patirtimi (užduotį sudarė pati, rėmėsi pratybų sąsiuvinio tema): P A S T R A I P Ų K Ū R I M A S IIIg

Apie perskaityto teksto suvokimą

2012.04.04 Komentarų: 0
Smagi užduotis padeda mokiniams suvokti klausimų paskirtį. teksto suvokimas_teorija_rb

Lietuvių kalbos 2012 m. olimpiados užduotys (respublikinis etapas)

Kolegė Daiva Matijošienė siunčia respublikinės olimpiados užduotis: 2012 respublikinio 9-10 uzduotys 2012 respublikinio 11-12 uzduotys kūrybinis 11-12 kūrybinis rašymas 9-10, respubl. Atsakymus rasite čia: http://www.kalbam.lt/?p=28035

Testai internete

Rekomenduoju kolegoms ir jų mokiniams testus internete: http://testai.tinklas.lt/ .
Juos galima atlikti nebūtinai klasėje; galima tiesiog atlikti tada, kada yra noro. Beje, testai nuolat atnaujinami, nes vienu metu vieno asmens sudaryti tegali būti eteryje tik 5 testai.

T E S T A I (nuorodos komentaruose)

Romualdas Granauskas „Kai šlama ąžuolai” (teksto suvokimas)

Kolegė Dalia Sudarienė dalijasi teksto suvokimu: Romualdas Granauskas

Apsaugotas: “Prisodrinta” pastraipa

2012.03.07 Įrašykite slaptažodį komentarų peržiūrai.
Nėra ištraukos, nes įrašas uždaras.

MŪSŲ PATARĖJAI. NEGROŽINIO TEKSTO TEMA IR PAGRINDINĖ MINTIS (yra atsakymai)

2012.03.02 Komentarų: 0
Teksto suvokimo testas (iš interneto): NEGROŽINIO TEKSTO TEMA IR PAGRINDINĖ MINTIS Atidžiai perskaitykite tekstą, atsakykite į klausimus bei atlikite nurodytas užduotis. MŪSŲ PATARĖJAI                     Jei norime išsiugdyti gerą kalbos kultūrą ir nedaryti kalbos klaidų, nuolat draugaukime su patarėjais. Kas jie? Pirmiausias ir tikriausias mūsų patarėjas yra gimtosios kalbos jausmas, dar kitaip vadinamas kalbos nuojauta arba […]

Citatų skyryba

2012.03.02 Komentarų: 0

Citatų skyryba

1. Citatos išskiriamos kabutėmis. Jei cituojamas visas sakinys, taškas rašomas prieš kabutes: Sakinys: „Citata.“ Jei cituojama tik dalis sakinio, kablelis rašomas po kabučių: Sakinys „citata“, sakinys.

 

1.1. Kai citatą sudaro atskiras sakinys ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis, o citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje; ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa, pvz.:

Dar Aristotelis rašė: „Retorika apima visas žmogaus gyvenimo sritis.“

Apie perdėtą kuklumą pasakyta taip: „Jei esi nekompetentingas ar nepasiruošęs, kaip sakaisi, kam eini kalbėti? O jei tas netiesa, kam pradėti savo kalbą melu?“

1.2. Po citatų esantys ir į jas įsiterpę autoriaus žodžiai rašomi taip kaip autoriaus žodžiai prie tiesioginės kalbos, pvz.:

„Ar visuomet vaizdingas žodis geriau už neutralų?“ – svarstydamas žodžių vartosenos tikslingumą klausia J. Pikčilingis. „Stinga išraiškos priemonės, vartok tarmybę“, – sakė Rygiškių Jonas.

„Pareina namo, – toliau rašo skaitytoja, – ir prasėdi visą laiką prie televizoriaus.“

2. Cituojamas eiliuotos kalbos posmas rašomas nauja pastraipa ir be kabučių arba su kabutėmis toje pačioje eilutėje (eilučių ir posmų pabaiga žymima pasviraisiais brūkšniais), pvz.:

Miškinio kūryboje plazda gyva žodžių dvasia, atklydusi iš liaudies dainų:

Kur miškeliai, pakvipę sakais,

Kur takeliai takai,

Skersai išilgai išminti…

Eilėraštyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia kontekstą: „Ar tai tu, ar maža kregždutė, / Ant pavasario delno nutūpus, / Sučiauškėjai linksma, lengvutė – / Nuskridai, pamojus sparnais.

3. Citata, sudaranti autoriaus sakinio dalį, rašoma toje pačioje eilutėje ir pradedama mažąja raide (jei cituojamas visas sakinys – didžiąja raide) arba išskiriama skliausteliuose, pvz.:

Pasakymas „patraukti kaltinamuoju“, vartojamas Baudžiamojo proceso kodekse, vertinamas kaip specifinis teisės kalbos pasakymas. Apie švietimo įstaigų pavadinimus taisyklių 1 punkte pasakyta, kad „juose reikia vengti nebūtinos informacijos“. Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „visi esame viena duona ir vienas kūnas“.

V. Mykolaičio-Putino poemos „Vergas“ žmogus begalinėje gamtos viešpa­tijoje jaučiasi laisvas („Kur einu – visur atverti vartų vartai…“) ir nelaisvas („Bet išeit į plačią laisvę negaliu“).

Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapumą liudijančių me­taforų: minima „blyški laikinumo skara“, neretai prieš žmogų iškyla sunkus „išnykimo kalnas“.

Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „visi esame viena duona ir vienas kūnas“.

 

Citatų skyrybos pratybos

 

1. Apsakymo __liudžiau pradžia labai paprasta __at buvo nedidelė balta katytė

2. Salomėjos Nėries lyrikoje pasauliui metamas iššūkis __r nebijau aš girioj paklysti,  Jūroj paskęsti

3. Žmogaus išdidumas gyvenimo šviesos teigimas Salomėjos Nėries lyrikoje lieka nepalaužiamas __is tiek – aš ir mirsiu šypsodamos saulei,  Ir saulė degs mano akyse

4. Didžiulė poetinė jėga sutelkta į patį klausimą  __odėl tu, žmogau, amžinas keleivi, Šioj didžiulėj žemėj vietos nerandi

5.V. Mačernio poezijoje pasaulio tvirtumas tarsi subyra

__inu ir nežinau, į kur nueisiu,

__r gyvenu, bet palaidai ir be prasmės

6. Mintyse Petras Kurmelis ir kreipiasi į motinėlę tautosakiškais žodžiais __iek ta rankelė yra prisidirbusi, kiek skatiko sukalusi

7. Skaudūs ir negailestingi Onos Duonutės žodžiai žeidžia Skirgailą jo lūpomis vėl prabyla žiaurus ir negailestingas Lietuvos valdovas  __ei tau jisai tiek patinka pažadu padovanoti jo galvą (…) __atysim kas daugiau gali tavo dievas ar Lietuvos valdovas

8. A. Bernoto kūryboje aštrėja giluminis šiandienos jutimas   __žvalgiai yra pastebėjęs V. Kukulas straipsnyje Naujus žanrus žvalgant

9. Katedros statyba  __ašo Justinas Marcinkevičius minėtoje knygo­je   __ai tarytum visos liaudies pastangos realizuoti ir išsaugoti savąjį grožio ir gėrio idealą

10. Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapumą liudijančių me­taforų minima  __lyški laikinumo skara, neretai prieš žmogų iškyla sunkus __šnykimo kalnas

11. Sakinį __ikim mudu  ištaria jauna moteris tokiam pat jaunam vyrui.

12. Maironio sakinys  __šnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,  Ir niekas manęs neminės  be galo iškalbingas rodantis gyvenimo prasmės sudėtin­gumą ir problemiškumą

13. Ch.Bukowski rašė  __š jau seniai nesuprantu žmonių kad ir kas jie būtų

14. Melas kuriame yra pusė tiesos  __ašė A. Tenisonas  yra juodžiausias iš melų

15. Elgesys – tai veidrodis kuriame visi rodome savo veidą  __astebėjo Gėtė

16. Pasakymas  __atraukti kaltinamuoju  vartojamas Baudžiamojo proceso kodekse  vertinamas kaip specifinis teisės kalbos pasakymas

17. 1993 m. birželio 22 d. Kopenhagoje Europos Vadovų Taryba pirmą kartą pareiškė, kad  __os asocijuotosios Europos šalys kurios norės galės tapti Europos Sąjungos narėmis

18. S.Nėries eilėraštyje matomas jaunystės šlovinimas

__an žadėjo žvaigždė jaunystė

__iekad negesti

19. Kartą poetas H.Radauskas visiems kritikams pareiškė  __š ne krosnis kad jus savo eilėraščiais šildyčiau